Wszystko o GPW

GPW, czyli Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. to powstała w 1991 roku spółka publiczna, której działalność związana jest przede wszystkim z prowadzeniem rynku giełdowego. Głównym zadaniem GPW jest zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi takimi jak akcje czy obligacje, oraz instrumentami finansowymi niebędącymi papierami wartościowymi, do których należą przede wszystkim opcje i kontrakty terminowe.

 

Obrót papierami wartościowymi odbywa się na Rynku Głównym GPW, w którego skład wchodzą między innymi takie indeksy jak: WIG20, mWIG40, sWIG80. Inwestycji można dokonywać także w ramach spółek notowanych na rynku NewConnect , który charakteryzuje się zrzeszaniem małych i średnich spółek, które posiadają duży potencjał wzrostowy, co stanowi jedno z najważniejszych kryteriów dla inwestorów indywidualnych  w ramach działań podejmowanych na rynku.

Działalność Giełdy realizowana jest w oparciu o odpowiednie ustawy, za przykład należy podać Ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz Ustawę o obrocie instrumentami finansowym. Normatywne podstawy działalności prowadzonej przez Giełdę dostarcza także regulamin giełdy określający  zasady obrotu na rynku regulowanym czy decyzje wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego, która jako organ administracji publicznej nadzoruje dokonywane w ramach rynku regulowanego transakcje.

Przedstawione informacje stanowią jedynie podstawowe informacje dotyczące Giełdy, gdzie najważniejsze z punktu widzenia osób zainteresowanych powiększaniem zgromadzonego kapitału oraz ochroną oszczędności przed inflacją jest możliwość zarobienia na kupnie i późniejszej sprzedaży papierów wartościowych. Powyższe odnosi się przede wszystkim do akcji, które łączą w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Emisja akcji dokonywana jest przez spółkę. Pierwsza seria jest emitowana przy jej założeniu, natomiast następnie wiążą się już z podwyższeniem kapitału zakładowego . Akcje o równej wartości nominalnej (nie niższej niż 1 grosz) składają się na kapitał spółki.

Wyróżnia się następujące cechy akcji: niepodzielność, zbywalność czy możliwość swobodnego przenoszenia praw majątkowych wynikających z akcji. W ramach wskazanych praw majątkowych wskazać można  prawo do dywidendy, czyli udziału w zysku spółki przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy, prawo do udziału w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki oraz prawo poboru nowej akcji. Wśród praw znajdują się także tak zwane prawa korporacyjne obejmujące prawo głosu, prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej i prawo zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia.

Rozpoczynając swoją przygodę na giełdzie należy zapoznać się  z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi popytu i podaży, hossy i bessy, a także płynności rynku rozumianej jako istnienie możliwości szybkiego zbycia i nabycia papierów wartościowych. Kluczem do skutecznego inwestowania jest śledzenie informacji dotyczących spółek, sytuacji gospodarczej w kraju czy na rynku międzynarodowym. Złożoność czynników sprawa, że gra giełdowa nie należy do najprostszych, wymaga solidnej dawki wiedzy teoretycznej połączonej z umiejętnością przewidywania przyszłych zdarzeń oraz  ze zdolnością do wyznaczania zasad inwestowania tak aby ograniczyć do minimum ryzyko związane z utratą kapitału.

W ramach przedmiotowego tekstu warto wspomnieć o podatku od zysków kapitałowych (tak zwany „podatek Belki”). Jest to rodzaj zryczałtowanego podatku dochodowego pobieranego od wszystkich dochodów kapitałowych, którego stawka wynosi 19 %.  W dobie sytuacji związanych z pandemią koronawirusa warto zainteresować się inwestycjami giełdowymi. Zwiększona płynność rynku, niepewność przyszłości i obecna hossa na rynku dotycząca spółek „covidowych” stwarza możliwość ulokowania kapitału w spółkach, które w niedalekiej przyszłości mogą przynieść nam zysk.

Autor

  • Od dawna interesowała się doradztwem i copywritingiem. Obecnie wciąż poszerza swoje zainteresowania, dzięki ciągłemu rozwojowi i nauce. Uważa, że oszczędność i dobre zarządzanie budżetem to klucz do bogactwa i sukcesu.

2 thoughts on “Wszystko o GPW

  1. Grając na giełdzie trzeba mieć mocną psychikę i nie załamać się w przypadku dużej straty pieniędzy.

  2. Zanim kupię akcję spółki długo o niej czytam i analizuje ich kapitał.

Comments are closed.